Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies
Więcej AKCEPTUJĘ
home
Regulamin

Regulamin Wypożyczalni MAŁOLAT

§ 1 Informacje ogólne

1.1 Wypożyczalnia Małolat to działalność prowadzona przez firmę Pro-Q Jakub Szal z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Przygranicznej 17, 41-203 Sosonowiec, NIP: 644-300-95-81 w zakresie wynajmu sprzętu turystycznego.

1.2 Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

1.3 Miejscem wypożyczenia i zwrotu jest Ustroń 43-450, Ul. Orzechowa 58a

1.4 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o sprzęcie turystycznym lub sprzęcie należy przez to rozumieć odpowiednio sprzęt turystyczny dla dzieci oraz akcesoria dla dzieci.

1.5 Zawieranie i wykonywanie umów najmu sprzętu prezentowanego na stronie wypożyczalni następuje zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej Regulaminem.

1.6 Niniejszy Regulamin jest dołączany każdorazowo do umowy najmu sprzętu.

§ 2 Świadczenie usługi

1.1 Wypożyczalnia wynajmuje Klientom nowy/używany, sprzęt turystyczny oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.

1.2 Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu turystycznego powstałe z jego winy, w szczególności spowodowane użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

1.3 Wraz z podpisaniem UMOWY NAJMU Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w treści ww. umowy oraz w niniejszym regulaminie.

1.4 Zgłoszenie zamiaru wypożyczenia sprzętu turystycznego odbywa się poprzez:
Telefonicznie pod numerem 503 045 543 lub 602 710 547
Adres email: biuro@malolat-wypozyczalnia.pl

1.5 Dostępność sprzętu jest potwierdzana przez pracownika wypożyczalni drogą mailową bądź telefonicznie.

1.6 Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w podanym przez Klienta terminie, wymagane jest wpłacenie przez Klienta w terminie wskazanym przez Wypożyczalnie kwoty 50 zł w celu uzyskania  potwierdzenia rezerwacji. Klient ma prawo rezygnacji z wynajmu sprzętu pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Wypożyczalni najpóźniej w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 6 dni przed umówioną datą zawarcia umowy najmu. W takim przypadku Wypożyczalnia zwraca Klientowi zapłaconą opłatę aktywującą rezerwację w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o rezygnacji, w sposób uzgodniony z Klientem. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy najmu w terminie krótszym niż 6 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wynajmu opłata aktywująca rezerwację jest traktowana jako odstępne i nie podlega zwrotowi.Za równoznaczne z rezygnacją zawarcia umowy najmu jest traktowane również nie odebranie zarezerwowanego sprzętu w umówionym terminie.

1.7  Opłata aktywująca rezerwację w wysokości 50 zł jest wpłacana na konto 05 1140 2004 0000 3102 3221 2210 i zaliczana na poczet wynagrodzenia dla Wypożyczalni za wypożyczenie sprzętu.

1.8  Miejscem odbioru sprzętu jest Ustroń, ul. Orzechowa 58a lub inne uzgodnione miejsce. Szczegóły wydania sprzętu uzgadniane są telefonicznie lub mailowo z wypożyczalnią.

1.9 Sprzęt wypożyczany jest osobie, który okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i wpłaci opłatę za najem oraz kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. (wysokość opłaty za najem oraz kaucji uzależniona jest od rodzaju sprzętu, a stawki przedstawione są w CENNIKU).

1.10      Kaucja podlega zwrotowi przy odbiorze sprzętu przez pracownika wypożyczalni. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia może zaliczyć kwotę kaucji stosownie do sytuacji na poczet pokrycia kosztów odpowiednio naprawy lub zakupu nowego sprzętu, który został uszkodzony/zniszczony/utracony przez Klienta. W przypadku gdy koszty naprawienia szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni od dnia ustalenia wysokości szkody.

1.11      Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym i w terminie ustalonym w UMOWIE NAJMU. Sprzęt jest odbierany przez pracownika wypożyczalni w godzinach pracy wypożyczalni lub po uzgodnieniu telefonicznym miejsca i godziny odbioru. Miejscem zwrotu jest Ustroń, ul. Orzechowa 58 chyba że strony ustalą inaczej.

1.12      Opłata za okres wypożyczenia (zgodnie z CENNIKIEM) pobierana jest w momencie przekazywania wypożyczonego sprzętu Klientowi. W przypadku rezerwacji potwierdzonej opłatą w wysokości 50 zł, kwota za wypożyczenie sprzętu zostaje pomniejszona o wysokość kaucji tej opłaty. Przyjmowane są tylko płatności gotówką.

1.13      Potwierdzeniem dokonania transakcji jest UMOWA NAJMU oraz faktura Vat / Rachunek.

1.14      Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

1.15      Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. W przypadku ujawnienia się wady sprzętu, która uniemożliwia jego użytkowanie Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Wypożyczalnią, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. W przypadku gdy Wynajmujący nie ma możliwości niezwłocznego naprawienia sprzętu lub dostarczenia sprzętu niewadliwego, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić koszty najmu sprzętu za okres w trakcie, którego sprzęt z powodu wady nie mógł być wykorzystywany przez Najemcę.

1.16     Wypożyczalnia Małolat nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu lub akcesoriów dla dzieci.

1.17   Klient decyduje, na jaki okres wypożycza przedmiot podczas rezerwacji, co potwierdzane jest podpisem na umowie najmu zawieranej przy odbiorze sprzętu przez Klienta.

1.18 W przypadku dokonania odbioru zamówionego sprzętu po godz. 18.00, cena za okres jego wypożyczenia jest naliczana dopiero od następnego dnia. Cena za okres wypożyczenia nie obejmuje dnia, w którym sprzęt został zwrócony, pod warunkiem zwrócenia wypożyczanego sprzętu do godziny 10:00. Jako dzień odbioru zamówionego sprzętu traktuje się wtedy wieczór poprzedzający datę początkową.

1.19 W przypadku wypożyczenia po godz. 18:00 i zwrotu dnia następnego do godz. 10:00 cena naliczana jest tak jak za jeden cały dzień wypożyczenia.

1.20 W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia określonego w umowie, Klient powinien skontaktować się z telefonicznie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy, celem sprawdzenia dostępności sprzętu, uzgodnienia wysokości oraz sposobu uregulowania opłaty za dodatkowy okres wypożyczenia.

1.21 Za każdy dzień nieuzgodnionej z Wynajmującym zwłoki w zwrocie przedmiotu pobiera się opłatę, jak za wypożyczenie na jeden dzień, podwyższoną o 100%.

1.22 Dzienne stawki opłat za wypożyczenie sprzętu oraz wysokość kaucji określone są w Cenniku Wypożyczalni.

1.23 W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wypożyczalni o zaistniałym fakcie.  W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję oraz Wynajmującego.

1.24 W przypadku zgubienia sprzętu Klient zobowiązany jest do naprawienia Wynajmującemu szkody poprzez zapłatę kwoty odpowiadającej wartości rynkowej zgubionego sprzętu.

1.25 Nieuzasadniona, przekraczająca dobę zwłoka w zwrocie sprzętu powoduje zgłoszenie sprawy jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

1.26 Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.27 Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o rynkową wartość braków lub cenę naprawy.

1.28 W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona zostanie dodatkowa opłata od 15 do 150 zł na czyszczenie.

1.29 Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).

1.30 Administratorem danych osobowych Klientów Wypożyczalni jest Pro-Q Jakub Szal z siedzibą we Sosnowcu przy ul. Przygranicznej 17, 41-203 Sosnowiec, NIP: 644-300-95-81

1.31 Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy najmu sprzętu turystycznego, w celu przetwarzania ich w zbiorze danych klientów wypożyczalni Małolat oraz w przypadku gdy obliguje nas do tego podstawa prawna (np. prawo podatkowe).

1.32 Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy najmu sprzętu turystycznego.

1.33 Przetwarzamy następujące dane: Nazwisko i Imię, adres zamieszkania, dane z dokumentów (np. numer dowodu osobistego, numer paszportu), numer telefonu.

1.34 Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

1.35 Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@malolat-wypozyczalnia.pl